GRANTIAU ARIANNOL – FINANCIAL GRANTS

Gwnaeth y Cyngor benderfyniad i newid yr enw Cymorth Ariannol i Grantiau Ariannol a bydd y Cyngor yn gwneud penderfyniadau o ran i bwy i ddyfarnu grantiau ddwywaith y flwyddyn, unwaith ym mis Ebrill ac unwaith ym mis Hydref.

A decision by the council was taken to change the name of Financial Assistance to Financial Grants and that the council will make decisions on who to award grants to twice a year, once in April and the other in October.

Mae croeso i grwpiau a sefydliadau yn Rhuthun wneud cais am grantiau ariannol gan ddefnyddio’r ffurflen gais isod. Ni ellir rhoi grantiau ariannol i unigolion.

Groups and organisations in Ruthin are welcome to apply for financial grants using the application form below. Financial grants cannot be given to individuals.

Am ragor o fanylion a’r ffurflen gais:

Cymraeg – https://bit.ly/grantiau 

clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk

 

For further details and the application form:

English – https://bit.ly/grantsrtc

clerk@ruthintowncouncil.gov.uk

 

Top