Cyfarfodydd – Meetings

Mae’r Cyngor Tref yn cyfarfod ar ffurf hybrid, yn bersonol yn yr Hen Lys, Sgwar Sant Pedr, Rhuthun ac ar-lein drwy gyfrwng Zoom.

The Town Council meets in a hybrid format, in person at the Old Courthouse, St Peter’s Square, Ruthin and online via Zoom. 

Sylwch – mae’r rhain yn gyfarfodydd cyhoeddus y gellir eu mynychu yn bersonol neu drwy Zoom. Cysylltwch â clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk am ragor o fanylion.

Please note – these are public meetings which can be attended in person or via Zoom. Please contact clerk@ruthintowncouncil.gov.uk for more details.

Fel arfer bydd y Cyngor Tref yn cynnal Cyfarfod Llawn o’r Cyngor unwaith y mis (ar wahân i fis Awst), sy’n dechrau am 7pm. Cynhelir ei bwyllgorau eraill bob mis hefyd ar noson arall gyda’r trafodion yn dechrau am 7pm. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol bob mis Mai.

The Town Council will usually have one Full Council meeting one evening per month (except for August), which starts at 7pm. It will also sit in its various committees each month on another evening with proceedings starting at 7pm. The Annual General Meeting will be held each May.

Mae dau brif bwyllgor ar hyn o bryd ac maen nhw’n cyfarfod bob mis. Y Pwyllgor Pwrpasau Cyffredinol, Cynllunio a Chyllid a’r Pwyllgor Amwynderau. Mae amryw o is-bwyllgorau a gweithgorau sy’n cyfarfod yn ôl y gofyn.

There are currently two main committees which meet monthly. The General Purposes, Planning and Finance Committee and the Amenities Committee.  There are various sub-committees and working groups which meet when their work is required.

Gweler isod galendr o’r holl gyfarfodydd sydd wedi’u trefnu ar hyn o bryd ar gyfer y flwyddyn gyfredol.

Below is a calendar of all the meetings currently scheduled for the current year.

2024 O GYFARFODYDD – MEETINGS

CYNGOR LLAWN – FULL COUNCIL

22.01.24  

19.02.24

18.03.24

22.04.24

20.05.24**

28.05.24 (Maw/Tues)

17.06.24

22.07.24

16.09.24

21.10.24

18.11.24

16.12.24

**Cyfarfod Blynyddol – Annual meeting

 

PWYLLGORAU – COMMITTEES

08.01.24

05.02.24

04.03.24

08.04.24

07.05.24 (Maw/Tues)

03.06.24

08.07.24

02.09.24

07.10.24

04.11.24

02.12.24

Top